رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
سیاست اخته‌سازی
اصلاح الگوی مصرف (6)

اخته‌سازی یکی از کارهای اصولی برای ریشه‌کن کردن مصرف، و یکی از اصلاحات ریشه‌ای در الگوی مصرف است. با این کار بسادگی می‌توان از تولید مصرف‌کننده‌های جدید جلوگیری کرد و مهم‌تر از آن، می‌‌توان مصرف کننده‌های موجود را بی‌مصرف کرد!

اخته‌سازی باعث اصلاح در اصلاح (اصلاح به توان 2) می‌شود و از آن کارهای کارستان است. شاعر در اهمیت این اصلاح فرماید:

قطع خواهی مصرفت از بیخ و بن
خویش را مردانه، ای جان اخته کن

***
سیاست ضربدری- اصلاح الگوی مصرف (1)
سیاست آیینه‌بندان - اصلاح الگوی مصرف (2)
سیاست زرشک - اصلاح الگوی مصرف (3)
سیاست بادی‌ول- اصلاح الگوی مصرف (4)
سیاست لی‌لی‌پوت‌سازی- اصلاح الگوی مصرف (5)