رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
خوشا آندم که بازجو از در آیه
بالاخره بازجو از پرده درآمد. وقتی بازجو از پرده درآمد باباطاهر عریان از فرط خوشی به پرده در رفت و گفت:

خوشا آندم که بازجو از در آیه
همه غمهای عالم از سر آیه

گل و پروانه و شمع و غم یار
همه با هم ز خایه در در آیه