رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
بهای «خوش به حالی»
در این مملکت گل و بلبل خدا نکند از چیزی خوشت بیاید. خدا نکند یک لحظه
«خوش به حالت» شود. خدا نکند حتی یک لحظه احساس «خوش به حالی» پیدا کنی.
لاکردار آسمان و زمین و تمام نیروهای منفی دست به یکی می‌کنند تا حالت را
بگیرند.