رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
شیر برنج
مطلب زیر را از اینجا کش رفتم:

يكي به كور مادرزاد گفت: «هيچ تا به حال شيربرنج خوردهای؟»
جواب داد: «نه، اصلاً من نميدونم شيربرنج چه شكليه.»
گفت: «يه چيزيه سفيد.»
جواب داد: «سفيد چيه؟»
گفت: «سفيد رنگ غازه.»
جواب داد: «غاز چه شكليه؟»
يارو انگشتهاشو راست كرد و نوكاشو به هم چسبوند و مچ دستشو كج كرد، مختصر، دستشو شكل غاز نمود و دست كوره را گرفت و ماليد به دست خودش.
گفت: «غاز يه همچو شكلي داره.»
كوره همين كه دستش به دست گنده و زبر يارو خورد، خودشو عقب كشيد و گفت: «نه جانم! من شير برنج به اين كلفتی نخورده‌ام.»
حالا به جون همهتون، اونايی هم كه خواستن به ما كور و كچلها، مشروطه و حكومت ملی را حالي كنن، همين كار رو كردن و درست همون قدر ما از مشروطه و آزادی سر درآورديم كه اون كوره از شيربرنج...