رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
سوگند ا.ن
من سو-گند می‌خورم
که اَخ‌ل‌اق را ترویج کنم
و از آزادی و حرمت افراد و حقوق اساسی که قانون اساسی برای ملت شناخته است
پذیرایی کنم.