رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
نامه
اولی: گروهبان گارسیا (به تعبیر ملا) به امام زمان نامه نوشته
دومی: چطوری می‌خواد نامه رو به دست امام زمان برسونه!؟ (-؛
اولی )؛(