رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
در مدح خبرخوان
اس.ام.اس قطع
اینترنت قطع
و اگر هست ضعیف
تمام سایتهای خبری مستقل، چیز!
و نمانده جز
خبرخوانی عزیز
و دیگر هیچ