رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
هیچگاه ندیده بودم
در زندگی هر ملت روزهایی هست که سرنوشت‌سازند و این روزها از همان روزهاست!
خوشبختانه مردم آگاه در داخل و خارج از کشور بخوبی حساسیت این روزها و
دقایق را درک کرده‌اند و هر کس در حد توان و امکانات، بی‌ترس و به هر شکلی
که امکان داشته پا به میدان گذاشته تا از رأی خود نگهداری کند.

هیچگاه نخبگان را چنین متحد و همراه ندیده بودم.
هیچگاه بلاگرها را چنین دوست و همراه ندیده بودم.
هیچگاه دانشجویان و جوانان را چنین نترس و بی‌باک ندیده بودم.
هیچگاه اقتدارگرایان را چنین لرزان و ترسان ندیده بودم.