رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
من انتخاب می‌کنم به شرط چاقو
من رأی می‌دهم.
من رأی می‌دهم چون رأی ندادن به نفع جهل و خرافه و دروغ و خیال و شعار و عوام‌فریبی تمام می‌شود.
من رأی می‌دهم اما نه برای تایید کردن کسی.
من رأی می‌دهم و مطمئن هم هستم که با رأی من، ریاست بر قوه مجریه به دیگر مدعیان خواهد رسید.


امیدوارم هر کس به ریاست رسید قدر این رأی را بداند و کاری نکند که چهار سال بعد در غیاب طبقه متوسط احمدی‌نژادی دو سر ظهور کند. من فعلاً برای نفی کردن رأی می‌دهم اما امیدوارم شرایط انتخابات از دوره بعد به گونه‌ای شود که برای تأیید کردن رأی بدهم و شرایطی ایجاد شود تا اگر عمری بود بتوانم از بین کاندیداهای مختلف یکی را به شرط چاقو انتخاب کنم.