رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
تعویق انتخابات!
انتخابات دهم ریاست جمهوری، علی‌الحساب 6 ماه به تعویق افتاد!
(انجمن حمایت از مصرف کننده)