رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
کاندیدای حزبی و زیر بته‌ای
کاندیدای حزبی:

حداقل آدم می‌فهمد پدرش کیست.  مادرش کیست. در کجا به دنیا آمده. چگونه رشد کرده. کجا درس خوانده. مدرک‌ش را کجا گرفته. چه مرض‌هایی دارد! نظر واقعی‌اش راجع به مسائل مختلف چیست. اهدافش چیست. و معلوم است که چه انتظاراتی باید از او داشت و کلاً قابل پیش‌بینی است.

و اما کاندیدای زیر بته‌ای:


شب: یهو از زیر بته بیرون می‌جهه
صبح: از خودش حرفهای گنده گنده در می‌کنه
ظهر: نفت می‌خوره مست می‌کنه
عصر: چاقوی زنجان می‌کشه حظ می‌کنه
آخر شب: لگد به دیوار می‌زنه پس نمی‌ره