رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
سال نو مبارک
آغاز سال 1388 خورشیدی بر همگی مبارک باد.

به امید روزی که هیچ امیدی بخاطر اظهار عقیده زندانی نشود و انسانیت ملاک امور باشد.