رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
فیلا مقررات کشتی را تغییر داد!

فدراسیون جهانی کشتی «فیلا» بر اساس رهنمودهای قهرمان جهان «محمود فتیله»، و برای جذاب کردن و گرایش کودکان، نوجوانان، جوانان، میانسالان، پیرها و خانواده‌ها به ورزش کشتی، قوانین کشتی را از امروز تغییر داد. جزئیات این تغییر چنین است:

1-     کشتی در چهار وقت برگزار ‌شود. وقت اول یک دقیقه. وقت دوم 3 دقیقه. وقت سوم 5 دقیقه. و وقت چهارم نامحدود و اُپن است. وقت اسراحت هم 30 ثانیه.
2-    در وقت اول، کشتی‌گیران به مدت یک دقیقه باید از 100% عقل‌شان استفاده کنند و حق ندارند تحت هیچ شریطی از زورشان استفاده کنند.
3-    در وقت دوم، کشتی‌گیران باید بطور مساوی 50% از عقلشان استفاده کنند و 50%  باقیمانده را زور بزنند. حق استفاده از فن سالتو را ندارند. در عوض برای اجرای هر فن فتیله‌پیچ 6 امتیاز، درخت‌کن 5 امتیاز و برای بزکش 4 امتیاز در نظر گرفته شده.
4-    در وقت سوم که 5 دقیقه است، کشتی‌گیران باید کشتی کج بگیرند، و با اجرای فنون جدی و نمایشی تماشاچیان را به وجد بیاورند. در این مرحله کشتی‌گیران تا 8%  عقلشان را می‌توانند استفاده کنند.
5-    در وقت چهارم، کشتی گیران بهیچ عنوان حق استفاده از عقلشان را ندارند و باید کشتی خرکی بگیرند؛ لگد بیاندازند. بگوزند. بگازند. برینند. بشاشند. هر کاری که عشقشان کشید بکنند. و به هر شکلی که توانستند به حریف ضربه بزنند. به هر کجای سالن که خواستند می‌‌توانند بروند و در داخل سالن از هفت دولت آزادند. زمان این مرحله از کشتی نامحدود است،  نیازی به داور ندارد و هر خری که آخر سر زنده بماند برنده است.