رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
روز جهانی زن و بوی بهار
از امروز بوی دلنشین بهار به مماغم رسید.
خوش باد همزمانی بوی بهار و روز جهانی زن.