رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
توجه به نمایندگان
نمایندگان کرمانشاه که هفته قبل گفته بودند به خاطر اجرا نشدن مصوبات
استانی و بی‌توجهی دولت به نمایندگان، رئیس جمهور را در سفر به کرمانشاه
استقبال و همراهی نمی‌کنند، پس از جلسه با معاون اجرائی رئیس‌جمهور و گرفتن
مبلغی توجه! گفتند که دولت خدمتگزار را در سفر به کرمانشاه با افتخار
همراهی می‌کنند. مصوبات هم فدای سرش!