رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
رابطه حفظ حکومت و کار
حفظ حکومت از نماز و روزه واجب‌تره، به شرطی که من همه‌کاره‌ی حکومت باشم.
حفظ حکومت از جان امام زمان واجب‌تره، بشرطی که من پنج‌کاره و یا حدقل
سه‌چهار کاره‌ی حکومت باشم.
حفظ حکومت از درس بچه واجب‌تره، به شرطی که من دوکاره حکومت باشم.
حفظ حکومت مستحبه، به شرطی که من یک‌کاره حکومت باشم.
می‌خوام سر به تن‌ حکومت نباشه وقتی من هیچکاره‌‌ام.