رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
برگی از فلان تاریخ
آقای بنی‌صدر، آیا گفته‌ی آقای رفسنجانی [در باره اشغال سفارت آمریکا] حقیقت دارد. ایشان و آقای خامنه‌ای خبری نداشتند؟ شما این گفته‌ها را تایید می‌کنید؟

بله. هیچ کدام از اعضای شورای انقلاب خبر نداشتند. دانشجویان می‌بایست از کمیته‌ای حرف‌شنوی می‌داشتند و به رهنمود آن کمیته عمل می‌کردند که اعضای آن کمیته را خود آقای خمینی معین کرده بود.
اعضای کمیته عبارت بودند از آقای خامنه‌ای، آقای حسن حبیبی و آقای موسوی خوئینی‌ها، آقای شبستری و من. آن دانشجویان فقط به موسوی خوئینی‌ها خبر داده بودند.
وقتی هم گروگان‌گیری شد، نظر و رأی اول شورای انقلاب مخالفت با این اقدام بود، حتی آقای رمزی ‌کلارک به ترکیه آمد و از آنجا با آقای بهشتی تلفنی صحبت کرد تا به ایران بیاید. بعد...