رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
احمق‌ترین آدمهای روزگار
در روزگاری که تورم به سرعت بالا می‌رود، احمق‌ است کسی که به دیگران پول قرض می‌دهد.

***

در روزگاری که همه با رغبت یا بالاجبار کلاه‌بردار شده‌اند، احمق‌ترین آدم کسی‌ست که بی‌وثیقه قرض دهد و یا ضمانت وام دیگران را کند.