رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
وصف او
بعد از حمایت مش‌‌غلامحسین:

هر کس به طریقی سخن از وصف تو گوید
ممد به غزلخوانی و عبدی به کنایه