رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
پول ايرانيان كجاست؟
مرشد: بچه مرشد؟
بچه مرشد
: جان مرشد

مرشد: بچه مرشد! بگو ببینم پول ايرانيان كجاست؟
بچه مرشد: معلومه مرشد! پول ایرانیان یا در جیب ایرانیان است و یا در توبره دزدان. اگر اینجا نیست آنجاست و اگر آنجا نیست اینجاست.

مرشد: آفرین بچه مرشد! حالا بگو ببینم اینجاست یا آنجاست؟
بچه مرشد: ول کن مرشد. بابا تو چقدر خنگی!