رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
قاطعیتِ نمایندگان!
در حالی که برای استیضاح یک وزیر امضای 10 نماینده کفایت می‌کند، تعداد 82
نفر از نمایندگان که با قاطعیتِ تمام خواستار استیضاح وزیر آموزش و پرورش
شده بودند، با قاطعیتی تمام‌تر امضایشان را پس گرفتند؛

- بشین
- برپا
- به چپ چپ
- به راست راست
- خبردار
- امضا کن
- امضا نکن
- راحت باش