رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
دخترک
نیمه‌شب امروز شنبه (دقیقاً ساعت 00:27 دقیقه) چندین بار زنگ خانه زده شد.
خدایا خیر باشه. زنگ زدن در این موقع از شب سابقه نداشت. دخترکی بود غریب،
معصوم و 10-12 ساله‌:
«مادرم هنوز به خانه برنگشته، گرسنه‌ام!»

***
از قرص خواب که کاری برنیامد. بعد از این نوشته شاید ...