رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
اصل قضیه

در ماجرای پالیزدار اصل قضیه این است که این آقا با هر پشتوانه، شغل و نیتی که داشته اتهاماتی را در جمع دانشجویان به مقامات وارد کرده که بر این اساس یا باید بتواند اتهاماتش را در دادگاه ثابت کند و یا این که بخاطر تهمت زدن محاکمه و رسوا شود.

  جالبه! رسانه‌ها از شغل این آقا صحبت می‌کنند. گروه‌ها از پشتوانه و نیت‌اش صحبت می‌کنند و قوه قضائیه هم گیر داده به مدرک‌ دکتراش!
اصل قضیه چی بود؟