رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
ضرب المثل
قدیم: کدخدا را ببین و ده را بچاپ.
جدید: نماینده را با خودروی زانتیا یا قدری سهام شنگول کن و ملت را منهول.