رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
جنگ اعتبار
سوال- «يک نفر که اعتبارنامه‌اش زيرسوال می‌رود چه حقی دارد که اعتبارنامه 19 نفر را زير سوال ببرد؟»

جواب- به همان حق معروف:  گر حکم شود که مست گیرند....