رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
بلانسبت شما
اولی: هفتاد میلیون دزد، با خوبی و خوشی در کنار هم زندگی می‌کنند.
دومی: بلانسبت شما!