رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
پدیده جدید
این روزها چقدر مرده زیاد شده. غیر طبیعیه.
معمولاً در این موقع از سال بندرت کسی می‌مرد.