رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
مثنوی به نثر
داستانهای مثنوی به نثر / دفتر اول تا چهارم
داستانهای مثنوی به نثر / دفتر چهارم تا ششم
شخصیت «شیرین» در خسرو و شیرین نظامی