رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
دوشنبه
جالبه! همیشه خبرهای خوش روزهای دوشنبه‌ بدستم می‌رسه؛

دوشنبه؛ روز خوش، روز طلایی
نمی‌دانم چه‌ها گویم خدایی

همی دانم که در ایام هفته
نبینم خوشتر از روز دوشنبه