رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
چرا به مجلس می‌روم؟
به بهانه تکمیل ظرفیت صندلیهای مجلس:

من به مجلس می‌روم، با کَلَک، دوز و ریا
تا بگیرم زانتیا، جان! تا بگیرم زانتیا

من به مجلس می‌روم، با دوپینگ از آن بالا
تا بسازم خانه را، ما هم شوم از اغنیا

من به مجلس می‌روم، با غلام و سق سیا
تا بگیرم چند سهمی عمده از فولادیا

من به مجلس می‌روم با یَک اصول و با ادا
تا بسازم کشوری خوشگل مثال زامبیا!

من به مجلس می‌روم، گوشم به فرمان یا ندا
این یکی را جمله بر جا، دیگری جمعاً به پا

من به مجلس می‌روم تا لم دهَم بر صندلی
خنده‌ای هم گاه‌گاهی بر رخ مش‌ممدلی (-:

ای عزیزان ما که رفتیم در جوار کبریا
عاشقم بر آنکه میخوابد به روی بوریا!