رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
همه می‌نالند
پیر می‌نالد
جوان می‌نالد
عروس پشت پرده هم می‌نالد!