رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
شهید گمنام: الممنون!
امروز صبح و همزمان با اربعین حسینی 5 شهید گمنام در دانشگاه علم و صنعت به خاک سپرده شد. چند تا شهید گمنام هم در روستای ما به خاک سپرده شد.
ظهر خیلی دلم گرفته بود رفتم سر مزار این شهدا تا فاتحه‌ای نثار کنم. فاتحه که خواندم گفتم: خدا رحمتت کنه شهید. با لهجه عراقی پاسخ داد: الممنون یا سعید!

گفتم: خدا لعنتت کنه بعثی، چطوری خودتو ایرانی جا زدی؟ گفت: با گمنامی!