رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
شیوع ویروس حماقت
فکر می‌کردم جوانهای تحصیل‌کرده، عمداً کارهای احمقانه می‌کنند اما؛
انگار این روزها،
ویروس حماقت، بدجوری شیوع پیدا کرده.

×××××

مدتی نیستم ... تا آغاز بهار