رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
ﺁسمون غصه داره
ﺁسمون یه عالمه غصه داره
اشکاشو نمی‌تونه نیگر داره

زمین از اشکای دل، خسته شده
درو بسته، اشکا پیوسته شده

داره از سقف اتاق آب می‌چکه
یا خود خدا!