رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
شرافت قضایی!
شرافت قضایی: ﺁن‌ست که قاضی از برای کشف حقیقت، در اولین جلسه‌ی دادگاه توپد به خوانده، و در دومین جلسه‌‌ توپد به خواهان. و این روند ﺁنقدر ادامه دهد تا  سنبه‌ها‌ی طرفین تا بیخ بر قاضی ﺁشکار گردد. پس قاضی، سنبه‌ی طرفین در ترازوی عدالت قرار دهد و هر که را سنبه‌اش سنگین‌تر و پرزرورتر باشد حاکم گرداند. والسّـــلام.