رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
پدر، مادر، شما متهمید!
• پدر، مادر، شما متهمید! چون بدون برنامه و هدف، مرا پس انداختید.
• پدر، مادر، شما متهمید! چون در 5 سالگی وقتی ندانسته عکس فلان شاه را
در کوچه پاره کردم و بهمین دلیل از همسایه‌ی ژاندارم‌مان سیلی خوردم، نه
تنها از من حمایت نکردید که کار ظالم را تأیید کردید.
• پدر، مادر، شما متهمید! چون وقتی پنیر بلغاری را به دیوار ‌کوبیدم و
یا وقتی که پاکت شیر را با پا ترکاندم، تشویق‌م کردید.
• پدر، مادر، شما متهمید! چون اوائل انقلاب وقتی بچه‌تان عکس
نایب‌الامام را در ماه ندید مسخره‌ش کردید.
• پدر، مادر، شما متهمید! چون هنگام موشک‌باران شهرها، مرا به جای امن و
ﺁرام نبردید.
• پدر، مادر، شما متهمید! چون بجای پرداختن به متون و فنون مرا با
حاشیه‌ها سرگرم کردید.
• پدر، مادر، شما متهمید! چون دمکراسی و حقوق بشر را از خانه شروع نکردید.
• پدر، مادر، شما متهمید! چون کتابِ «پدر، مادر، ما متهمیم» را از دستم
نگرفتید.
• پدر، مادر، شما متهمید! چون شرایط خوب دیدن، خوب شنیدن و خوب فهمیدن
را زودتر برایم فراهم نکردید.
• پدر، مادر، شما متهمید! چون ....
• پدر، مادر، شما متهمید! چون پدر و مادر هستید و سازنده‌ی یک نسل از
تاریخ ایران.