رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
قابل توجه مسئولان!
رفسنجانی: مسئولان اجازه بر باد رفتن منافع کشور بر اثر حرفهای نسنجیده را ندهند.(ایسنا)
رئیس شرکت ایران‌ول (سهامی خاص): اطاعت می‌شه، رئیس بزرگ!