رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
والعصر!
قسم به عصر؛ ﺁنها که خانه‌شان را متری خداتومان می‌فروشند، و ﺁ‌نها که
خانه‌شان را متری خداتومان می‌خرند، همه در حال خسران و زیان‌اند؛ الا ﺁنها
که زمین و خانه اضافی‌ دارند.

صَدَقَ عبدا...