رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
افزایش درﺁمد نفت به کجا می‌رود؟
از ﺁنجایی که سخنگوی دولت گفته: «افزایش قیمت نفت به جیب دولت نمی‌رود.»
همین‌جوری کنجکاو شدم بدانم پس این افزایش قیمت به کجای دولت می‌رود، این
هم نتیجه:
یک دولت معمولی، سوراخ‌هاش معلومه و تشکیل شده از: جیب‌ها، گوش‌ها، بینی،
دهان و بهمان(لای پاها). حال اگر به گفته‌ی سخنگوی دولت، جیب‌ها را حذف
کنیم و سوراخ‌‌های گوش و بینی را هم، که بنا به توصیه‌ی پزشکان نباید چیزی
در ﺁنها برود، کنار بگذاریم فقط دو گزینه باقی می‌ماند: دهان و بهمان. که
در این صورت، بطور معمول، افزایش قیمت نفت باید به دهان دولت برود مگر این
که جناب دولت نظر دیگری داشته باشد!