رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
بهای حقایق
هر چیزی بها و قیمتی دارد که
برای دستیابی به ﺁن،
باید پرداخت کرد.

کاش!
قبل از ﺁرزوی دستیابی به حقایق،
قیمت‌اش را پرسیده بودم.