رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
همین‌جوری، همون‌جوری!
-    دوشنبه، دور سوم گفتگوهای ایران و ﺁمریکا شروع می‌شود.
-    اِه. از عبدالعزیز چه خبر؟

-    با عبدالعزیز چکار داری؟
-    همین‌جوری

-    عرض شود که عبدالعزیز قراره برای دور چهارم درمان به ایران بیاد.
-    و حتماً قبل‌ش هم تلفنی با بوش صحبت کرده؟

-    از کجا فهمیدی که با بوش صحبت کرده؟
-    همون‌جوری!