رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
نوکرتم اینترنت
تحقیقی حداقل یک ساله را به کمک اینترنت در یک هفته تمام کردم.

ممنونم ازت اینترنت!
و همچنین ممنونم از تک‌تک کسانی که در موضوعات مختلف، محتوا تولید می‌کنند.

دم همتون‌ گرم! حتی کپی‌کارها.