رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
باید؛ پس از ...
حرف را باید زد؛ پس از قِل‌قِل کردن
دندان را باید کَند؛ پس از لق‌لق کردن

بیل را باید زد؛ پس از هن‌هن کردن
جان را باید کَند؛ پس از نه‌نه کردن

اشک را باید ریخت؛ پس از هق‌هق کردن
خنده را هم باید زد؛ پس از قه‌قه کردن
:-D