رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
حال حسن چجوره؟
اتل متل توتوله
حال حسن چجوره؟

نه گاز داره نه بنزین
مونده تو راه قزوین

یک چرخ کورسی بستون
اسمتو بذار چرخ‌سوار
بی‌غم برو سرِ کار

ﺁچین و واچین
پا ... بــِــــــزن ... هم‌چــین