رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
طرح جامع ازدواج‌بازی
قابل توجه کلیه؛
مجردها،
بی‌خانمان‌ها،
و اعضای انجمن بیوه‌گان!

حجت‌لاسلام‌ حاج‌ علی‌ اکبری‌ روز پنجشنبه درنشست‌ شورای‌ اداری‌ استان‌ خراسان‌ جنوبی، از‌ تهیه برنامه جامع ازدواج‌ درکشور خبر داد، با این اولویتها:
 
-    اعطای‌ تسهیلات‌ ازدواج
-    ‌مسکن
-    آموزشهای‌ فرهنگی‌
-    مهارتهای‌ زندگی
***
بدنبال این خبر؛ خبرنگار ما فشفشه با استفاده از جادوی «سطل باطله»، نسخه‌ای از این طرح را به دست ﺁورد که متن کامل ﺁن چنین است:

بسمه تعالی

موضوع
:  طرح جامع ازدواج

هدف: سیبل مقابل!

اجرا: این طرح در هفت مرحله به صورت زیر اجرا می‌شود؛
 
مرحله اول؛ دو تا سفره‌ی نفت (به تفکیک جنسیت) در مرکز کویر، پهن کرده و کلیه مجردین را دعوت می‌کنیم البته با در دست داشتن شناسنامه.

مرحله دوم؛ تعداد ﺁنها (مجردها) را بر 2 تقسیم می‌کنیم و به تعداد حاصل، چادرهای 2 نفره سفارش می‌دهیم.

مرحله سوم؛ لشکرهای زن و مرد را در دو سوی پرده ﺁرایش می‌دهیم.

مرحله چهارم؛ ﺁموزش فرهنگی می‌دهیم، بخصوص با پخش فیلم‌های ...

مرحله پنجم؛ خواندن خطبه عقدِ بصورت عمومی و با عجله.

مرحله ششم؛ کنارزدن پرده‌ی کارزار و صدور فرمان‌‌ِ حمله.

مرحله هفتم؛ انشاءا... که هر کدام از مجردین، با عشق یا التماس و یا با زور، جفت‌ش را پیدا می‌کند و با هم در درون چادر ﺁرام می‌گیرند و بدین ترتیب مشکل ازدواج و مسکن و معیشت و سایر مشکلهای ارضی و سمائیِ از بیخ حل می‌شود، انشاءا....

امضاء: پهلوون ننه