رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
تعادل
با پختن در سرما، و یخیدن در گرما؛
جای فصل‌ها و بیماری‌ها را عوض کنید.
×
نوکیسه‌جان! مدیریت مصرف انرژی و عوارض بدنی به‌کنار؛
کاش می‌فهمیدی که:
نواحی معتدل، همیشه سبزتر و خوش ﺁب و هواتره.