رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
زندگانی بال می‌خواهد.
زندگانی عشق می‌خواهد.
زندگانی شور می‌خواهد.
زندگانی بال می‌خواهد.
زندگانی دوتا بال می‌خواهد.
زندگانی دوتا بال هم‌قد می‌خواهد.
زندگانی دوتا بال هم‌قد و هم‌وزن می‌خواهد.