رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
قربانی: بیا منو ...

مجلس و دولت در ظاهر به جان هم افتاده‌اند. مجلسیان دولت را طبق قانون موظف به ارائه بنزین ﺁزاد می‌کنند و دولت هم قاطعانه مصوبات مجلس را به شیر سماور  حواله می‌دهد.

 

یکی می‌گفت اگر من جای مجلسیان بودم اِل می‌کردم.

دیگری می‌گفت اگر من جای دولت بودم بــِل می‌‌کردم.

 

ظریفی می‌گفت اگر من جای ﺁنها بودم نه ال می‌کردم و نه بل. ﺁنقدر این دعوا را کش می‌دادم تا با ادامه‌ی این وضع، مصرف‌کننده‌های بنزین جان‌ به لب شده گام اول را به سوی بنزین ﺁزاد برداشته و ملتمسانه درخواست کنند که؛

«بابا هر قیمتی که دوست داری بکن، فقط زودتر!»

 

فرمانده نیرو انتظامی دیروز گفته؛ «در 80% از تجاوزات، قربانی گام اول را برمی‌دارد.»

 

نتیجه: بین جرم و سیاست رابطه مستقیم برقرار بوده و خواهد بود.