رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
فوتبال؛ خر خوش‌هیکل
فوتبال؛ خر خوش‌هیکل

باز هم توی دلم غمناک شد
گونه‌های خوشگلم نمناک شد

باز هم مرغ دلم بی‌بال شد
خاک عالم بر سر فوت‌بال شد

باز هم صحبت ز «فوت» و «بال» شد
ﺁن خر خوش‌هیکل‌ام بی‌یال شد
×××

گفتی از فوتبال و گشتم نال نال
هی‌ زدم  با هر دو پایم! بال بال

گفتی از پاها و سم و هیکل‌اش
هی ‌زدم با چوب بر فرق سرش

گفتی از قرعه‌ی خوب و بی‌خطر
هی زدم سر، هی زدم سر، ...
×××

ﺁقاجان! جو مناسبه. بیایید تا 13 رجب نرسیده ارتحال کنیم.