رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
آهی به هوا خاست
تا دیروز قدری شک داشتم
اما امروز
مطمئن شدم که؛
در شهر هرت زندگی می‌کنم.
×××
امروز رأس ساعت 1456
پیرمردی دستانش به هوا خاست
و از ته قلب ﺁه کشید:
«خدایا! روسیاه‌شان کن.»
من؛ ﺁه پیرمرد را به وضوح شنیدم و دلم بدجوری لرزید، خدا را نمی‌دانم!